Услуги

KЕЙ ДИФУЖЪН ООД e акредитиран и нотифициран орган с идентификационен номер NB 2574 с обхват съгласно публикувания в европейския регистър „NANDO”, а именно - да извършва оценяване на съответствието, периодични проверки, междинните проверки, извънредните прегледи и ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен),  посочено в Част 6 на ADR, RID и ADN, съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, от следните видове:

-    Цилиндрични бутилки, тубуси, барабани;

-    Затворени криогенни съдове;

-    Връзки от цилиндрични балони (батерии/секции от бутилки/тубуси);

-    Батерийни превозни средства;

-    Контейнери тип MEGC;

-    Цистерни;

-    и техните елементи (вентили, клапани) за превоз на вещества от клас 2 по ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен.

 

Акредитирания орган за контрол от вид А към КЕЙ ДИФУЖЪН ООД, извършва контрол на транспортируемо оборудване под налягане, в обхват съгласно сертификат за акредитация от ИА БСА с рег. №265ОКА и приложението към него.

 

Видове изпитвания/контроли:

 1. Външен и вътрешен визуален контрол – VT метод.
 2. Контрол на херметичност, плътност – LT метод.
 3. Контрол на границата на якост, чрез хидростатично изпитване при действие на вътрешно налягане.
 4. Контрол на якост, чрез циклично изпитване.
 5. Контрол за определяне на обемно разширение чрез хидравличен метод на контрол.
 6. Контрол, чрез изпитване на огъване.
 7. Контрол, чрез изпитване на опън.
 8. Контрол за определяне на температурата на самозапалване на материала в кислородна среда.
 9. Контрол за изследване твърдостта на материала, чрез изпитване на твърдост по Бринел.
 10. Изпитване за издръжливост чрез циклично отваряне и затваряне на вентил подложен на работно налягане.
 11. Ултразвуково изпитване, определяне на вид, големина и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез UT метод.
 12. Проверка и настройване на предпазни клапани.
 13. Проверка, маркировка.
 14. Контрол на геометрични размери, чрез контрол на отклонение от кръглост, среден диаметър, правилинейност и вертикалност - чрез измервания и математически изчисления.
 15. Контрол дебелина на стена, чрез ултразвуков метод на контрол.
 16. Контрол на дъното на бутилки, чрез измервания за дебелина и визуален контрол (само за бутилки изработени от тръбни заготовки)
 17. Проверка за херметичност при циклично натоварване.
 18. Проверка за наличие на преходно съпротивление, чрез измерване на проводимостта между елементите на цистерната или батерийното превозно средство и шасито/платформата на които са монтирани, както и на извода им за заземяване.
 19. Контрол, чрез изпитване с ударна енергия по Шарпи.
 20. Контрол, на заварени съединения, определяне на вид, големина и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез RT метод.
 21. Проверка на обслужващи съоръжения на цистерни за превоз на вещества от клас 2 на ADR.
 22. Инспекция на конструкцията, елементите и експлоатационното оборудване, проверка за наличие и състояние на цялото оборудване и всички обслужващи съоръжения на цистерната. Проверка коректността на изчисленията за оразмеряване на предпазните вентили и конструкцията.
 23. Проверка обем – капацитет на съда, чрез измерване/определяне вместимостта на вода и максимална маса на пълнене.
 24. Изпитване на защитна облицовка/изолационни покрития на цистерна, чрез електроискров метод.
 25. Магнитно-прахов метод за контрол, вид, големина и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез МТ метод.
 26. Контрол за съвместимост на материала с газовото съдържание, чрез тест за самозапалване в кислородна атмосфера.

 

KЕЙ ДИФУЖЪН ООД е лицензиран орган за технически надзор на следните видове съоръжения с повишена опасност: 

 1. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
 2. Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.

KЕЙ ДИФУЖЪН ООД:
1. Осъществява технически надзор на горецитираните съоръжения с повишена опасност /СПО/.
2. Поддържа пряка връзка с ДАМТН, като следи за промените в изискванията и нормативните документи.
3. Планира и организира цялостно дейностите по осъществяването на техническия надзор на СПО, за които води регистър.
4. Извършва консултации по възникнали въпроси относно надзора на СПО.
5. Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа. Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО.
6. Съдейства на ползвателите на СПО за:
• осигуряване в дружествата на минимално изискуемата нормативна база и спазване на действащите изисквания (Закон за ТИП, наредби касаещи СПО, правилници и др.).
• осигуряване на „Ревизионните книги” и др. документи, необходими за досиетата на СПО (за водещите му се по регистър СПО).
• наличието на работни инструкции за безопасна и правилна експлоатация на СПО, тяхното спазване от персонала и лицата, отговорни за безопасната експлоатация на СПО в дружествата.

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"