Орган за контрол от вид А

ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ  “КЕЙ ДИФУЖЪН” към “КЕЙ ДИФУЖЪН” ООД е акредитиран от ИА БСА, като орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020

 

ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А  “КЕЙ ДИФУЖЪН” към “КЕЙ ДИФУЖЪН” ООД извършва изпитвания/контроли чрез разрушителни и безразрушителни методи за контрол, като извършва проверки и изпитвания/контроли при оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, обхванато от Част 6 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО – ADR, RID и ADN и съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяванесъответствието на транспортируемо оборудване под налягане  (НСИОСТОН, ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г.) на:

а) всички съдове под налягане, техните клапани и ако е приложимо,  други допълнителни средства, обхванати от глава 6.2 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО – ADR, RID и ADN.

б) цистерни, батерийни превозни средства, вагони-батерии, многоелементни газови контейнери („MEGC“), техните клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.8 и глава 6.7 на приложенията към Директива 2008/68/ЕО – ADR, RID и ADN, когато посоченото в букви „a“ или „в“ оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2 и газове или предмети, чийто класификационен код съдържа цифрите 6 и 7, и за превоз на опасни вещества от други класове, посочени в приложение №II към Директива 2008/68/ЕО.

чрез прилагане на следните дейности:

- оценяване на съответствието;

- периодични проверки;

- междинните проверки;

- извънредните прегледи;

- новото оценяване на съответствието;

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"