Лаборатории

СХЕМА

 

Технически средства за контрол:

 1. Пневматичен манипулатор.
 2. Стенд стационарен с хидравлич-на помпа с пневмозадвижване за изпитвания на якост и плътност до 500bar.
 3. Стенд за хидравлично изпитване на бутилки, с пневмозадвижване -мобилен 0-400bar.
 4. Стенд за монтаж и демонтаж на  кранове и тронкети, хоризонтален.
 5. Стенд за монтаж и демонтаж на  кранове и тронкети, вертикален.
 6. Стенд за изсушаване на бутилки.
 7. Стенд за контрол на налягане на разрушаване и обемно разширение.
 8. Стенд за контрол на температура на самозапалване на материала в кислородна среда.
 9. Стенд за контрол на издръжливост при ударна енергия на вентили.
 10. Стенд за контрол на херметичност при циклично натоварване на съдове – умора.
 11. Стенд за контрол на херметичност при циклично натоварване на вентили – умора.
 12. Стенд за определяне устойчивостта на вентил чрез ударна вълна с кислород
 13. Стенд за пълнене/изпразване и изпитване на цистерни с Рmax 100bar.
 14. Стенд за отстраняване на външно покритие (за бутилки)
 15. Маркираща глава с контролер.
 16. Прибор за регистриране на измервания, тип: JUMO Logoscreen 500
 17. Луксметър.
 18. Ендоскопска камера.
 19. Светлинен източник Endolux 5, взривозащитен тип.
 20. Комплект за магнитно-прахово изпитване.
 21. Комплект за ултразвукова дебелометрия
 22. Измерителни и контролни шаблони,
 23. Измерител за въртящ момент.
 24. Осцилоскоп DS021 2,8”.
 25. Работен калибрационен блок - РКБ 2.
 26. Газ сигнализатор и анализатор.
 27. Мултимер.
 28. Микроскоп металографски, 25х4
 29. Микроскоп с измерителна скала24х
 30. Твърдомер HPO 250.
 31. Сравнителен блок за твърдост второ ниво по метода на Бринел.
 32. Вакуумпомпа, 0 до -0,8 bar
 33. Електронен секундомер.
 34. Електронна везна, тип ТНР-250С, Max=100g, d=0,01g, e=0,01g,
 35. Везна, BIMCO, тип В150, разделителна способност 0,01 kg.
 36. Ролетка.
 37. Шублер.
 38. Манометър с клас на точност 1 и обхват 0-400bar.
 39. Манометър с клас на точност 1 и обхват 0-600 bar.
 40. Вакуумметър (0 до (-1) bar.
 41. Електричен преобразувател на температура, тип TSAZ1-K.
 42. Резисторен преобразувател на температура, тип TSM-Pt100 (0,385).
 43. Преобразувател на налягане, тип PSPR.
 44. Термоелектрически преобразувател на температура, тип J.
 45. Термоелектрически преобразувател на температура, тип Pt.
 46. Мерителен съд за обем (мерник 5 l).
 47. Преносима/ръчна газова горелка 
 48. Комплект лупи
 49. Фотоапарат

 

Всички права запазени. © 2013-2023 "KeyDTest.com"